بررسی شناخت، گرایش و رفتار مصرف‌کنندگان چای در ایران (مطالعه موردی کارکنان ادارات دولتی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده چای، لاهیجان، ایران

2 عضو هیات علمی، پژوهشکده چای، لاهیجان

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان پذیرش و رضایت مصرف کنندگان از چای تولید داخلی در کشور است. طرح تحقیق از نوع مطالعات توصیفی‌ـ همبستگی بوده که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از 200 پرسش‌نامه در هر استان استفاده شده است. این مطالعه به روش پیمایش و با تایید روایی ظاهری و پایایی پرسش‌نامه با آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان ادارات دولتی 31 استان کشور (در حدود 2 میلون و 300 هزار نفر) بودند که تعداد 3658 نفر از آنها بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. به هر یک از اعضای نمونه، پرسشنامه‌ای به‌همراه یک بسته چای سیاه ایرانی (مخلوط مورد پذیرشی از چای تولید چند کارخانه در استان گیلان)، ارائه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها (با استفاده از نرم افزار SPSS) از روش تحلیل همبستگی و تحلیل‌های مقایسه‌ای نظیر آزمون‌ کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد مصرف کنندگان چای ایرانی، 9/21 درصد از کل جمعیت نمونه را تشکیل ‌دادند. نمونه چای ایرانی ارائه شده انتظارات 9/23 درصد افراد را در حد زیادی تامین نمود. درصد افرادی که ظاهر و رنگ نمونه چای را پسندیدند، بیشتر از افرادی بود که آن را نپسندیدند اما درصد فراوانی افرادی که عطر و طعم نمونه چای را نپسندیدند بیشتر از افرادی بود که آن را مطلوب اعلام کردند. عدم شناخت ناشی از در دسترس نبودن چای ایرانی از مهم‌ترین عوامل مصرف نکردن چای ایرانی عنوان شد.

کلیدواژه‌ها