چای و دمنوش های گیاهی (THTJ) - فرایند پذیرش مقالات